Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie. De tekst van een met u gesloten overeenkomst en daarbij behorende service- en leveringsvoorwaarden gaat altijd voor en is bepalend.

Deze website is niet bedoeld ter vervanging van advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Volle Smaak B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht, voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de gegevens op deze website en/of de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal, worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken (ten behoeve van derden of anders dan voor uitsluitend eigen gebruik), door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Volle Smaak B.V.

Indien u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door deze derde(n) die op de betreffende website wordt/worden genoemd. Volle Smaak bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites van derden.

Bij het eventueel ontstaan van conflicten door of voortkomende uit het gebruik of de inhoud van deze website, zal eerst getracht worden om onderling tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.