Algemene voorwaarden Volle Smaak Koffie.pdf

Algemene Voorwaarden Volle Smaak B.V.

De Besloten Vennootschap Volle Smaak B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 58227296 en is gevestigd aan de Spaceshuttle 6D (3824ML) te Amersfoort.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Volle Smaak B.V. hierna: VSK;
2. Bedrijf: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
3. Klant: Het bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met VSK;
4. Producten: de producten die door VSK worden aangeboden middels het Assortiment, alsmede alle Apparatuur die VSK kan leveren;
5. Overeenkomst: ‘‘Exclusief by Volle Smaak Koffie” die strekt tot de verkoop, levering van Producten en/of Apparatuur welke door Klant gekocht/gehuurd/geleaset zijn van VSK;
6. Website: de website die VSK gebruikt is www.vollesmaakkoffie.nl.
7. Apparatuur: alle machines welke door VSK geleverd kunnen worden, waaronder koffiemachines, waterkoelers, koffiemeubels, tampers, lattiz, etc.;
8. Assortiment: ‘Compleet Volle Smaak Koffie Assortiment’;
9. Afname: de verplichte minimale afname per maand zoals vooraf overeengekomen in de Overeenkomst;
10. Occasion: tweedehands Apparatuur die zowel jong als oud gebruikt kan zijn;
11. Servicepartner: een door VSK aangewezen externe servicepartij, waaronder Franke, Schaerer en DRS.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van VSK en op iedere Overeenkomst tussen VSK en een Klant en op elk product dat door VSK wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VSK aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van VSK zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitdrukkelijk uitgesloten, enkel en alleen de algemene voorwaarden van VSK zijn van toepassing.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met VSK is overeengekomen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. VSK is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen ten aanzien van een lopende Overeenkomst worden schriftelijk aan Klant gecommuniceerd. Tegen eventuele wijzigingen kan binnen 14 dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, waarbij Klant bij niet of niet tijdig bezwaar maken, gebonden is aan de gewijzigde algemene voorwaarden. VSK zal binnen redelijke termijn op het bezwaar reageren, maar is niet gehouden gevolg te geven aan de bezwaren van Klant. De gewijzigde voorwaarden als bepaald door VSK blijven ook gedurende een door de Klant ingediend bezwaar onverminderd van kracht.

Artikel 3 Het aanbod
1. Alle door VSK gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt, doch met een maximum van 14 dagen.
2. VSK is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij in de offerte een kortere periode is aangegeven. Niettemin heeft VSK het recht een overeenkomst/ losse order met een (potentiële) Klant om een voor VSK gegronde reden te weigeren. VSK heeft tevens het recht een Klant te toetsen op kredietwaardigheid. Indien Klant de toetsing niet doorkomt is VSK eveneens gerechtigd af te zien van de Overeenkomst zonder gebonden te zijn aan eventuele schadevergoedingen aan Klant.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen VSK niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). VSK kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product. Het gebruik van voornoemde gegevens blijven het uitsluitend eigendom van VSK en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet worden gebruikt, niet worden verstrekt of worden doorgegeven aan derden.
4. Levertijden in offertes van VSK zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VSK niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen en zijn onderhevig aan gewijzigde voorwaarden. Uitsluitend VSK is gerechtigd te beoordelen of Klant voldoet aan de voorwaarden en recht heeft op korting. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Uitsluitend de directie van VSK is bevoegd een Overeenkomst en andere afspraken aan te gaan in naam en voor rekening van VSK. Een Overeenkomst met VSK komt pas tot stand nadat de directie van VSK de Overeenkomst heeft geaccordeerd middels ondertekening van de Overeenkomst. Mondelingen afspraken zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door de directie bevestigd worden.
2. VSK is te allen tijde bevoegd, dus ook tussentijds, om de kredietwaardigheid van Klant te (laten) beoordelen. VSK heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de kredietwaardigheid van Klant negatief wordt beoordeeld.
3. VSK kan voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst inzage in de jaarrekening (waaronder de balans en winst-en-verliesrekening) van Klant verlangen, aan welk verlangen Klant direct zal meewerken. Niettemin heeft VSK het recht een Overeenkomst/ losse order met een (potentiële) Klant om een voor VSK gegronde reden te weigeren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens Klant.
4. Indien de onderhandelingen worden of zijn afgebroken is VSK geen (schade)vergoeding verschuldigd alsook kan Klant geen bevel tot dooronderhandelen vorderen.
5. Klant wordt geacht bevoegd te zijn de Overeenkomst aan te gaan. Een overeenkomst gaat per kalendermaand in. Klant is verplicht zich te houden aan de minimale maandelijkse afnameverplichting bij gebreke waarvan hem een boete wordt opgelegd. Indien de Klant zich niet houdt aan de minimale maandelijkse afnameverplichting dan treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het afnemen van de Afname. Indien Klant minder dan de overeengekomen Afname bestelt, heeft VSK het recht het resterende gedeelte op kosten van Klant na te sturen. In ieder geval is VSK gerechtigd de factuur op basis van de minimumafname aan Klant toe te sturen, welke factuur binnen 14 dagen na dagtekening door Klant zal worden voldaan.
7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod, is VSK daaraan niet gebonden. Klant dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Klant kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
8. VSK is niet gehouden aan een aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
9. Bij koop/huur/lease van de Apparatuur is Klant verplicht na uiterlijk één (1) jaar na aanvang van de Overeenkomst een servicecontract af te sluiten bij VSK of een servicepartner van VSK. Bij een Occasion is Klant verplicht na uiterlijk drie (3) maanden na aanvang van de Overeenkomst een servicecontract af te sluiten bij VSK of een servicepartner van VSK. Bij niet nakomen treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
10. Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk uitgesloten voor Klant.
11. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door twee personen, is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de Overeenkomst.
12. Wanneer Klant een bestelling doet via de website/webshop van VSK komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Klant een aanbod heeft aanvaard door de Producten af te rekenen middels een van de mogelijke betaalmethoden via de website/webshop.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst vangt aan op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de levering van de desbetreffende producten. Indien levering plaatsvindt vóór het begin van de overeenkomst, is Klant verplicht voor de periode van deze levering tot aan de aanvang van de overeenkomst en een bedrag overeenkomstig het maandtarief te vergoeden van 1/30 per dag van het overeengekomen maandtarief.
2. De Klant kan de Overeenkomst slechts tussentijds opzeggen middels een aangetekend verstuurde brief waaruit de opzegging blijkt.
3. Bij tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Klant, dient de Klant alle resterende termijnen te voldoen, verhoogd met een opslag van 30% over deze resterende termijnen. Daarnaast treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
4. Na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode waarvoor zij is aangegaan, tenzij Klant de Overeenkomst tijdig heeft opgezegd. Een Overeenkomst met een looptijd tot 36 maanden is tijdig opgezegd indien een opzegtermijn van 6 maanden in acht is genomen, een Overeenkomst met een looptijd van 36 maanden of langer is tijdig opgezegd indien een opzegtermijn van een (1) jaar in acht is genomen.
5. Bij het aangaan van een Overeenkomst met VSK doet Klant afstand van het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vernietigen wegens dwaling of te ontbinden dan wel de gehele of gedeeltelijke vernietiging wegens dwaling, ontbinding of wijziging van de Overeenkomst te vorderen.
6. Het is Klant verboden om de gehuurde Apparatuur uit te lenen aan derden, waaronder tevens verstaan particulieren. Slechts in uitzonderlijke gevallen en met expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van VSK kan hiervan afgeweken worden. Bij overtreding treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
7. Het is Klant niet toegestaan om het gehuurde op enige wijze te bezwaren of om wijzigingen aan te brengen.
8. Klant is gehouden zijn medewerking, in de breedste zin van het woord, binnen de kaders van de Overeenkomst op eerste verzoek te verlenen aan VSK.
9. Bij het einde van de Overeenkomst is Klant verplicht om het gehuurde in goede staat en schoongemaakt op te leveren. Daarbij dient Klant alle bijbehorende bescheiden aan VSK te retourneren. Klant is verplicht om alle aanwijzingen ten behoeve van een correcte inname van VSK op te volgen.
10. Bij de inname door VSK wordt het gehuurde gecontroleerd op eventuele schade en zal er een eindafrekening plaatsvinden waarbij eventuele niet gemelde schade en/of waardevermindering in rekening wordt gebracht bij Klant.
11. Indien Partijen met elkaar overeenkomen dat Klant gebruik maakt van een leaseovereenkomst, wordt de leaseovereenkomst uitgevoerd door een derde partij. VSK is op geen enkele wijze betrokken bij deze leaseovereenkomst. Klant dient zich te houden aan de voorwaarden die door deze derden gesteld worden aan het gebruik. Zodra de leaseovereenkomst tussen de Klant en de leasemaatschappij eindigt, neemt VSK de eigendom van de Apparatuur van de leasemaatschappij (een derde) over.

Vervolgens heeft VSK het recht de huidige Apparatuur te laten staan en/of vervangende Apparatuur te leveren en is de Klant het op de Overeenkomst genoemde leasetarief voor de resterende looptijd van de Overeenkomst als huurtarief aan VSK verschuldigd.

Artikel 6 Exclusiviteit
1. Klant is verplicht vanaf het aangaan van een Overeenkomt met VSK, ongeacht de aard van de Overeenkomst, het Assortiment exclusief bij VSK af te nemen, hieronder wordt tevens nadrukkelijk verstaan de aangeboden Apparatuur.
2. Klant is verplicht de Apparatuur slechts te gebruiken met en te gebruiken voor de door VSK aangeboden Producten gedurende de Overeenkomst.
3. De Klant neemt, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alle Apparatuur af van/via VSK. Het is de Klant verboden om Apparatuur welke niet door VSK is geleverd of bij VSK is afgenomen, te gebruiken/aan te bieden/te (laten) plaatsen.
4. Indien Klant lid 1, lid 2 of lid 3 van dit artikel overtreedt, verbeurt Klant, ongeacht of de overtreding aan Klant kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van VSK een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding en daarnaast een bedrag van € 250,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van VSK, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. Daarnaast heeft VSK treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
5. Bij overtreding dan wel niet nakoming door Klant van een of meer op hem rustende verplichtingen, geboden of verboden, ongeacht of de overtreding dan wel niet nakoming Klant kan worden toegerekend, alsook in het geval van tussentijdse opzegging door Klant en ontbinding door VSK van de Overeenkomst, ongeacht de reden of oorzaak van de tussentijdse opzegging of ontbinding, dient Klant aan VSK de volgende, cumulatieve, (schade)vergoedingen en/of prijzen te betalen:
1) De brutoprijs per product, zoals vermeld in het Assortiment, over alle reeds afgenomen dan wel gefactureerde Producten, met een minimum van de Afname en
2) Voor de nog niet afgenomen dan wel gefactureerde Producten gedurende de gehele (resterende) looptijd van de Overeenkomst alle brutoprijzen, zoals vermeld in het Assortiment. Aldus vervallen alle overeengekomen nettoprijzen.
6. Bij het inwerking treden van het vorige lid vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde (netto)prijzen. Tevens vervallen direct eerder overeengekomen afkoopregelingen, welke door Klant aan VSK terugbetaald dienen te worden.
7. In het geval Klant in verzuim is met het betalen van de in lid 5 van dit artikel genoemde bedragen en prijzen, heeft VSK het recht de Overeenkomst te verlengen totdat de Klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Tevens heeft VSK het recht om het verschuldigde bedrag te verrekenen en hiermee de huidige tarieven (waaronder het Volle Smaak tarief, leasetarief en huurtarief) te verhogen totdat Klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan.
8. De Klant is de in lid 5 van dit artikel genoemde cumulatieve vergoedingen en prijzen verschuldigd in onder meer de volgende, niet limitatieve, gevallen:
a) Het niet (tijdig) afsluiten en overleggen van een servicecontract bij een Servicepartner van VSK door Klant, b) het niet exclusief afnemen van het Assortiment bij VSK door Klant, c) het niet afnemen van de afgesproken (minimale) aantallen en/of consumpties per maand door Klant, d) het niet reinigen van de machine conform (fabrieks)voorschriften door Klant, e) het niet jaarlijks laten vervangen van het waterfilter door Klant, f) het schenden van geheimhouding door Klant, g) het niet tijdig betalen door Klant, h) het niet (tijdig) doorgeven van tellerstanden van Apparatuur door Klant, i) het bezwaren van of wijzigingen (laten) aanbrengen aan Apparatuur door Klant, j) het plegen van inbreuk op IE-rechten en auteursrechten van VSK door Klant, k) het gebruiken van Apparatuur voor niet bestemde doeleinden of met andere dan door VSK aangeboden Producten door Klant, l) het weigeren van het aannemen van Apparatuur of Producten door Klant, m) het verkopen en/of aanbieden van producten van derden welke producten Klant via VSK kan afnemen dan wel van producten die daarop lijken, n) het hebben staan van een aan koffie gerelateerd apparaat van een derde welke niet is geleverd door VSK, o) het uitlenen, verhuren of vervreemden van Apparatuur aan derden door Klant, p) het doen van negatieve uitlatingen over VSK door Klant.
9. VSK blijft te allen tijde gerechtigd een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen van Klant.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
1. VSK zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft VSK het recht werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden, en de kosten hiervan bij Klant in rekening te brengen.
3. Klant is verplicht er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan VSK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het (verder) uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan VSK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VSK zijn verstrekt, heeft VSK het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen. Van het niet tijdig verstrekken van gegevens is in ieder geval sprake in het geval een termijn van 2 weken is verstreken na ondertekening van de Overeenkomst door Klant.
4. VSK kan alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling verlangen van Klant.
5. VSK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat VSK is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VSK bekend was.
6. Klant vrijwaart VSK voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.
7. Klant is verplicht zich aan de overeengekomen minimum Afname te houden. Bij niet nakomen treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
8. VSK rekent per consumptie (120 ml) het aantal gram wat nodig is voor een consumptie. Onder een consumptie wordt verstaan alle koffie(machine) gerelateerde dranken zoals koffie(verkeerd), espresso, latte macchiato, chocomelk, thee, heet water, cappuccino, ristretto en ander dranken die via het apparaat gekozen kunnen worden. Een dubbele variant wordt als twee consumpties gerekend. De volgende hoeveelheden worden per consumptie gerekend:
• Koffie zwart: 7,9 gram bonen of 1,25 gram instant koffie of 5,9 gram fresh brew.
• Cappuccino: 7,9 gram bonen of 1,25 gram instant koffie of 5,9 gram fresh brew en 14 gram topping of 90cc melk.
• Espresso: 7,9 gram bonen of 1,25 gram instant koffie of 5,9 gram fresh brew.
• Latte Macchiato: 7,9 gram bonen of 1,25 gram instant koffie of 5,9 gram fresh brew en 14 gram topping of 90cc melk.
• Choco met melk: 15 gram cacao en 14 gram topping of 90cc melk.
• Cafe au Lait: 7,9 gram bonen of 1,25 gram instant koffie of 5,9 gram fresh brew en 14 gram topping of 90cc melk.
• Wiener Melange: 7,9 gram bonen of 1,25 gram instant koffie of 5,9 gram fresh brew en 14 gram topping of 90cc melk en 15 gram cacao.
• Koffie met melk: 7,9 gram bonen of 1,25 gram instant koffie of 5,9 gram fresh brew en 14 gram topping of 90cc melk.
• Choco: 15 gram cacao.
• Heet water: 1 thee zakje.
• Bij niet gedefinieerde consumpties worden de volgende grammages gebruikt: 7,9 gram koffie(bonen), 1,25 gram instant koffie, 14 gram topping, 90cc melk, 15 gram cacao of 5,9 gram fresh brew.

Indien blijkt dat het gemiddelde verbruik van bonen, topping, instant, cacao en/of fresh brew (filter) hoger is dan vooraf afgesproken, zal dit evenredig aan Klant worden gefactureerd. Klant heeft geen recht op korting op het verschil. Voorbeeld: indien 12 gram bonen per consumptie is afgesteld en 8 gram topping per consumptie, en de Klant heeft 1.000 consumpties koffie divers (cappuccino) afgesproken, is de

Klant verplicht om 12.000 gram koffie en 8.000 gram topping af te nemen in die periode. Dit geldt ook voor de overige ingrediënten zoals cacao, melk en thee.
9. Bij huur of lease van de Apparatuur is VSK gedurende de looptijd van de Overeenkomst gerechtigd de Apparatuur of Occasion naar eigen keuze te vervangen en/of nieuwe Apparatuur c.q. Occasion te plaatsen. VSK is te allen tijde gerechtigd om nieuwe Apparatuur te vervangen door een Occasion, zonder dat de Klant aanspraak maakt op een vergoeding.
10. VSK heeft het recht om, indien dit naar mening van VSK noodzakelijk is, een borgstelling te eisen van Klant. De borgsteller is medeverantwoordelijk voor het nakomen van de betaalverplichtingen van Klant.

Artikel 8 Verplichtingen Klant
1. De Klant zal bij huur of lease van de Apparatuur geen werkzaamheden, wijzigingen, uitbreiding, of aanpassing aan de zaken door derden laten plaatsvinden zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan en met schriftelijke toestemming van Volle Smaak.
2. De Klant zal bij huur of lease van de Apparatuur, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VSK, de Apparatuur niet (laten) verplaatsen. De klant kan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Volle Smaak, de rechten uit deze overeenkomst niet overdragen. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
3. De Klant is verplicht de Apparatuur vanaf de dag van levering op eigen kosten afdoende en adequaat te verzekeren. Voor het geval ter zake de Apparatuur een beroep op de door Klant afgesloten verzekering(en) dient te worden gedaan, verbindt Klant zich het door de verzekeraar ter zake de Apparatuur uit te keren bedrag, rechtstreeks op een door VSK aan te geven bankrekening te laten uitbetalen.
4. De Klant zal erop toezien dat de Apparatuur uitsluitend volgens het bedieningsvoorschrift wordt gebruikt. De Klant zal de Apparatuur overeenkomstig de aard en de bestemming als een goed huisvader gebruiken en beheren. Daartoe behoort onder meer het gebruiken van de Apparatuur overeenkomstig de mondelinge en/of schriftelijke instructies van VSK, de fabrikant en/of de Servicepartner van VSK teneinde schade aan de apparatuur te voorkomen.
5. De Klant dient tevens zorg te dragen voor een geschikte locatie voor het opstellen van de Apparatuur, rekening houdend met een veilige en adequate toegangsroute ten behoeve van de installatie van de Apparatuur. De Klant dient tevens zorg te dragen voor de noodzakelijke en geschikte elektrische aansluitingen, waterleidingen, afvoer en randapparatuur (zoals waterfilter en slangen tussen kraan/filter en filter/koffiemachine) teneinde de Apparatuur te kunnen doen functioneren, waarbij de Klant de van overheidswege vastgestelde veiligheidseisen en de voorschriften van de lokale nutsbedrijven in acht moet nemen.
6. De Klant zal de opstellocatie, de omgevingsconditie en elektrische energie in stand houden, zoals voorgeschreven door de fabrikant.
7. De Klant zal alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen aan de uitvoering van deze Overeenkomst. Klant zal hiertoe VSK in de gelegenheid stellen de werkzaamheden uit te voeren die voortvloeien uit de verplichtingen van VSK uit de Overeenkomst.
8. De Klant dient zelf zorg te dragen voor het reinigen van de machines conform onderstaande voorschriften.
– Bonen machines exclusief verse melk dienen elke dag gereinigd te worden met een reinigingstablet betrokken van VSK en elke dag gespoeld te worden.
– Bonen machines inclusief verse melk dienen elke dag gereinigd te worden met een reinigingstablet betrokken van VSK, elke dag gespoeld te worden en elke dag gereinigd te worden met melkreiniger betrokken van VSK.
– Piston machines dienen elke dag gereinigd te worden met pistonreiniger betrokken van VSK. Dit dient per pistongroep te gebeuren.
Bij het niet nakomen van een van bovenstaande punten vervalt de (fabrieks)garantie en treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
9. Klant onthoudt zich van alle negatieve uitlatingen over VSK, in de breedste zin van het woord. Bij overtreding hiervan, verbeurt Klant, ongeacht of de overtreding aan Klant kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van VSK een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,- per overtreding en daarnaast een bedrag van € 250,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat die overtreding voortduurt met een maximum van € 10.000,-, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van VSK, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
10. Klant dient elk jaar een kopie van de serviceovereenkomst te overleggen aan VSK, waaruit blijkt dat er dat jaar een serviceovereenkomst is aangegaan voor de Apparatuur. Bij niet nakomen treedt lid 5 van artikel 6 in werking.

Artikel 9 Levering
1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van VSK.
2. Indien de uitvoering van de Overeenkomst (waaronder de aanvang, voortgang of (op)levering van Apparatuur) wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door VSK of er door andere omstandigheden buiten de macht van VSK enige vertraging ontstaat, heeft VSK recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient VSK schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
3. Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden. Bij niet nakomen treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
4. Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VSK gerechtigd de Overeenkomst conform artikel 16 (Opschorting en Ontbinding) te ontbinden.
5. Indien de Producten worden bezorgd door VSK of een externe vervoerder is VSK, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de Klant moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van Klant, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
7. Indien VSK gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant deze gegevens aan VSK ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien VSK een termijn/datum voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. VSK levert, indien het product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product op het door Klant in Nederland afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden.
9. VSK verbindt zich jegens de Klant om de te leveren Producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
10. Het molestrisico komt ten laste van Klant.
11. VSK is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. VSK is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
12. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle bedragen en alle facturen zijn betaald.
13. VSK behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien vrees voor niet-betaling bestaat.
14. Nimmer is het Klant in geval van huur of lease van de Apparatuur toegestaan de Producten (grondstoffen) c.q. Apparatuur van VSK ter verkoop aan te bieden aan derden en/of aan andere binnen haar eigen organisatie of het op andere wijze te koop aan te bieden. Bij overtreding treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
15. De Klant heeft uitdrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid en verplichting om voldoende voorraad aan te houden. Indien tijdige levering uitblijft dan wel later komt en/of de voorraad van de Klant onvoldoende is, dan ontslaat dit de Klant niet van haar verplichting om te (blijven) voldoen aan de Afname.

Artikel 10 Installatie en Onderhoud
1. VSK maakt gebruik van telemetrie op de Apparatuur. Klant geeft nadrukkelijk toestemming om deze telemetrie(gegevens) uit te lezen. Wanneer dit niet op afstand kan, geeft Klant toestemming op door VSK en/of Servicepartner te laten controleren op locatie. Bij het niet gebruik maken van de telemetrie is Klant verplicht de tellerstanden maandelijks per e-mail door te geven. Bij niet doorgeven van tellerstanden treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
2. Voor onderhoud aan de Apparatuur sluit Klant een separate serviceovereenkomst af, zoals bepaald in artikel 4 lid 9 van deze algemene voorwaarden.
3. Indien het laten uitvoeren van onderhoud aan Apparatuur leidt tot het (tijdelijk) niet of niet volledig gebruik kunnen maken van de Apparatuur, dan is en blijft Klant gehouden zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te blijven komen.
4. Het herstel van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van de Overeenkomst komt voor rekening van de huurder. Dit geldt niet gedurende de periode dat de Klant garantie heeft.
5. VSK is niet verplicht om gebreken te herstellen en VSK is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek en Klant kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken op (huur)prijsvermindering en verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 7:206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Voornoemde geldt enkel in het geval VSK het gebrek bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende of niet had behoren te kennen.
6. In het geval dat het genot van het gehuurde tijdelijk geheel en/of gedeeltelijk onmogelijk is, is Klant – in afwijking van artikel 7:210 BW en/of artikel 6:265 e.v. BW en/of enige andere bepaling – niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien VSK aan Klant heeft laten weten dat hij het gehuurde met bekwame spoed zal (doen) herstellen en dit herstel binnen twee weken nadat het voorval zich heeft voorgedaan is uitgevoerd. Deze bepaling beoogt geen herstelplicht op VSK te leggen, voor zover deze plicht op grond van de wet of deze Overeenkomst of anderszins niet aanwezig is.
7. De artikelen 7:206 lid 1 en 2, 7:207, 7:208 en 7:210 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing voor zover het gaat om gebreken die VSK bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende of niet had behoren te kennen.
8. Indien VSK gehouden is gebreken, fouten of andere storingen van de afgenomen Producten te herstellen, dan zal VSK zich naar zijn beste vermogen inspannen om te herstellen. Indien wenselijk is VSK gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Klant een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden. V
9. Ondanks het afsluiten van een separate serviceovereenkomst, heeft Klant bij huur of lease van de Apparatuur een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het deugdelijk gebruiken van de Producten. Klant dient de Apparatuur te reinigen conform de voorschriften zoals genoemd in artikel 8 lid 8 van deze algemene voorwaarden. Bij overtreding hiervan treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
10. Klant is bij huur of lease van de Apparatuur verplicht de Apparatuur als goed gebruiker te beheren, verzorgen en te onderhouden. Daartoe is Klant verplicht de mondelinge en schriftelijke instructies van VSK, de fabrikant en/of Servicepartner op te volgen. Klant is tevens verplicht dusdanige maatregelen te nemen schade te voorkomen aan de Apparatuur indien de Apparatuur gehuurd en/of geleased is.
11. VSK kan, indien tussen partijen overeengekomen, de afgenomen Producten leveren en installeren. Voor zover wordt overeengekomen dat levering en installatie in het pand van de Klant moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de Klant. De installatiekosten bedragen € 975,- per machine. Onder installatie wordt tevens begrepen het opstellen, inregelen, testen en technisch bedrijfsgereed opleveren van de Apparatuur, alsmede het adviseren met betrekking tot de opstellocatie en het gebruik in netwerk of gekoppelde omgevingen De bij de installatie gebruikte materialen (zoals filters, leidingen etc.) zullen worden doorbelast aan de Klant, dit maakt geen onderdeel uit van de installatiekosten. De Klant dient tevens zorg te dragen voor de noodzakelijke en geschikte elektrische aansluitingen, waterleidingen, afvoer en randapparatuur teneinde de zaak te kunnen doen functioneren, waarbij de Klant de van overheidswege vastgestelde veiligheidseisen en de voorschriften van de lokale nutsbedrijven in acht moet nemen. VSK is hiervoor niet verantwoordelijk.

Artikel 11 Onderzoek en reclamaties
1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen en te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Klant is verplicht te onderzoeken op welke wijze Producten gebruikt dient te worden en Producten conform de gebruiksaanwijzingen te testen. VSK is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruiken van Producten door Klant.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen, op straffe van verval van aanspraak op (schade)vergoeding, binnen 24 uur na levering schriftelijk aan VSK te worden gemeld op klantenservice@vollesmaakkoffie.nl met vermelding van het factuurnummer. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 24 uur na de ontdekking schriftelijk aan VSK te worden gemeld op klantenservice@vollesmaakkoffie.nl met vermelding van het factuurnummer, op straffe van verval van aanspraak op (schade)vergoeding,. Bij beschadiging van Producten door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant jegens VSK aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van Producten.
4. Ook indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Klant verplicht tot afname en betaling van de reeds gekochte Producten. Wenst Klant gebrekkige Producten te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van VSK op de wijze zoals door VSK aangegeven.
5. Klant heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden, maar kan indien sprake is van een gebrekkig product een vervangend product ontvangen.
6. Indien Klant zijn reclamatierecht uitoefent, heeft Klant geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
7. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan VSK te wijten is, zal VSK na een verzoek daartoe van Klant, de ontbrekende Producten nasturen. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Klant geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op VSK.
8. Reclamatie is niet mogelijk indien Klant verkeerde of andere verwachtingen had van de betreffende Producten.

Artikel 12 Prijzen
1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van Klant.
3. Indien sprake is van Producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop VSK geen invloed heeft, kan VSK deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
4. Drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst kunnen prijsverhogingen door VSK naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling. Prijsverhogingen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Klant gecommuniceerd.
5. De ophaalkosten bedragen € 450,= exclusief btw per machine in geval van het eindigen, beëindigen of het aangaan van een nieuwe Overeenkomst. In geval van eindigen, beëindigen of vernieuwen van de Overeenkomst, worden administratiekosten in rekening gebracht van € 450,= exclusief btw. Bij voortijdig beëindigen van de Overeenkomst zullen alsnog de installatiekosten van € 975,= per machine worden doorbelast aan de Klant tenzij deze ten tijde van installatie reeds zijn betaald. Deze bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

Artikel 13 Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient per vooruitbetaling gedaan te worden. Indien betaling op factuurbasis is overeengekomen, dient de betaling in zijn geheel binnen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen
gedaan te worden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk gemeld te worden. Eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien overeengekomen, dient een voorschot betaald te worden alvorens VSK aanvangt met haar dienstverlening.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van VSK op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
5. VSK heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de lopende rente en de hoofdsom. VSK kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. VSK kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Wanneer Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Klant in verzuim en treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
7. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal VSK zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,=.
8. Indien VSK meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door VSK geleverde Producten, blijven eigendom van VSK totdat Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met VSK gesloten Overeenkomst is nagekomen. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich mede uit over alle eerdere goederen waarvan de betreffende factuur al wel is voldaan.
2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, aan derden in bewaring te geven, verhuren, in gebruik te geven en/of op andere wijze te vervreemden. Bij niet nakomen treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht VSK per ommegaande daarvan op de hoogte te stellen. Alsmede dient Klant de beslaglegger in kennis te stellen van het eigendomsvoorbehoud van VSK.
4. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Apparatuur te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven
5. Voor het geval dat VSK zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VSK of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VSK zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
6. VSK heeft het recht om de door Klant aangekochte Producten, onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van VSK. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal VSK de aangekochte Producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Klant.
7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant.

Artikel 15 Garantie
1. VSK staat niet in voor de afwezigheid van eventuele gebreken aan het geleverde.
2. Klant kan aanspraak maken op de garantie zoals die door de fabrikant wordt verstrekt. VSK verstrekt geen andere garantie. De door VSK verstrekte garantie is standaard twaalf (12) maanden fabrieksgarantie op nieuwe Apparatuur en drie (3) maanden garantie op Occasions.
3. De reguliere tijden op werkdagen zijn van 08.30 tot 17.00, maandag tot en met vrijdag.
4. Indien er sprake is van een gebrek gedurende de garantieperiode, is Klant verplicht het gebrek schriftelijke aan VSK te melden. VSK kan naar eigen inzicht zorg dragen voor herstel of wel voor vervanging van de gebrekkige Apparatuur. In geval van vervanging verbindt Klant zich de vervangen Apparatuur aan VSK te retourneren, waaronder wordt verstaan het in het bezit van VSK te verschaffen.
5. Voornoemde garanties gelden niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van het niet correct en/of tijdig reinigen van de Apparatuur, slijtage, kalkvorming, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VSK, Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen aan de Apparatuur of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de Apparatuur niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt. Bij niet nakomen treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
6. De garantieperiode vangt aan op de dag van (af)levering van de Apparatuur, althans op de dag dat de Apparatuur door VSK voor (af)levering wordt aangeboden.
7. Ingeval van doorverkoop van de Apparatuur komt de garantie te vervallen en treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
8. Wanneer een (service)monteur wordt opgeroepen door de Klant, terwijl de Klant verantwoordelijk is voor het defect, de storing, of enig ander probleem dat door de Klant is veroorzaakt, worden de kosten voor dit bezoek bij de Klant in rekening gebracht. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen in de volgende gevallen: er blijkt onterecht een storing te zijn gemeld, de storing is door de Klant zelf veroorzaakt, het is een storing die redelijkerwijs door de Klant zelf had kunnen worden verholpen, er is sprake van onoordeelkundig, oneigenlijk, of afwijkend gebruik van de Apparatuur door de Klant. De heen- en terugreis van de (service)monteur zal op basis van het uurtarief € 145,- in rekening worden gebracht, met als uitvalsbasis Spaceshuttle 6D te Amersfoort. Tevens zullen er voorrijkosten in rekening worden gebracht, deze bedragen voor 2019 € 80,= exclusief btw. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
9. De kosten voor herstel van defecten als gevolg van bedieningsfouten, onjuist gebruik, niet correct reinigen van de Apparatuur, onjuiste omgevingscondities – waaronder vocht, stof of extreme trillingen-, oneigenlijke voorwerpen in de Apparatuur, het gebruik van Producten van derden, schade bij stroomstoring, schade wegens overmacht, zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijs. De kosten zoals arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zullen bij de Klant in rekening worden gebracht.
10. Hetgeen in de leden 8 en 9 van dit artikel is opgenomen, geldt alleen gedurende de garantieperiode. Voor de periode na de garantieperiode dient de Klant een serviceovereenkomst conform artikel 4 lid 9 van deze algemene voorwaarden te hebben afgesloten.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding
1. VSK is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, indien Klant een of meer van zijn (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is VSK bevoegd de door haar en Klant bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met VSK gesloten Overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Klant of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf. Tevens treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
3. Voorts is VSK bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VSK op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien VSK de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Bij ontbinding van de Overeenkomst door VSK, dient de Klant alle resterende termijnen te voldoen, verhoogd met een opslag van 30% over deze resterende termijnen. Onder resterende termijnen vallen alle toekomstige afname- en service verplichtingen. Daarnaast treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
6. VSK behoudt steeds het recht om naast een boete, schadevergoeding te vorderen.
7. Klant doet afstand van het recht om nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 17 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door VSK leidt tot aansprakelijkheid van VSK jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door VSK in rekening gebrachte kosten tot maximaal € 500 (zegge: vijfhonderd). De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2. VSK is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van gebruik van door VSK geleverde Producten.
3. VSK is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
4. VSK is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
5. VSK staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens VSK verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
6. VSK is nimmer aansprakelijk voor vertraging van levering van Producten.
7. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van VSK vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij VSK binnen een maand nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
8. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van VSK voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VSK of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 18 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop de Producten het magazijn van VSK verlaten. Ook indien de Producten in de macht van Klant en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Klant.

Artikel 19 Overmacht
1. VSK is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van VSK, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan VSK zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van VSK en (xi) overige situaties die naar het oordeel van VSK buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. VSK heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VSK zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. VSK kan bepalen om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, zonder dat zij schadeplichtig wordt tegenover Klant.
5. Voor zo veel VSK ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VSK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
6. Indien de overmachtstoestand langer dan 90 (zegge: negentig) dagen duurt, heeft VSK het recht de inhoud van de Overeenkomst zodanig te wijzigen (te weten het leveren van een qua kwaliteit en prijs vergelijkend machine/product en/of service) dat uitvoering (deels) mogelijk blijft dan wel de Overeenkomst direct op te zeggen. In geen geval is VSK gehouden enige boete of schadevergoeding aan de Klant te betalen.

Artikel 20 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van VSK berusten uitsluitend bij VSK en worden niet overgedragen aan Klant.
2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van VSK rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VSK. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door VSK opgeleverde Producten, dient VSK expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. Bij niet nakomen treedt lid 5 van artikel 6 in werking.
3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van VSK rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 21 Geheimhouding
1. VSK en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht/ Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien VSK op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en VSK zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is VSK niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen VSK en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. VSK gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal VSK de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan klantenservice@vollesmaakkoffie.nl.
2. Indien VSK op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 23 Overige bepalingen
1. De in deze algemene voorwaarden gebruikte kopjes boven de artikelen zijn slechts indicatief bedoeld en kunnen niet gebruikt worden voor interpretatiedoeleinden ter zake van hetgeen in de artikelen is opgenomen. Definities kunnen in deze voorwaarden en in de Overeenkomst zowel met kleine als met hoofdletter zijn gebruikt.
2. In het geval de Overeenkomst qua inhoud tegenstijdig is met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, is het enkel VSK die bepaalt welke inhoud prevaleert.
3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen VSK en Klant worden beslecht bij de rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.